Tin tức cổ đông  /  [Thông báo]Tài liệu ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

Xem tại đây

Tờ trình

Nghị quyết dự thảo

Phiếu lấy ý kiến

Bài viết liên quan