Tin tức cổ đông  /  [Đại hội cổ đông][Năm 2010]Tài liệu dại hội cổ đông năm 2010

1. Báo cáo HĐQT về kết quả kinh doanh 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010

2. Báo cáo  Ban Kiểm Soát ASM

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

        - Phương án tăng vốn

5. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

6. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ

        - Điều lệ dự thảo

7. Tờ trình bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT

8. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT

9. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty

10. Tờ trình danh mục công ty kiểm toán năm 2010

11. Tờ trình về thù lao HĐQT  và Ban Kiểm Soát

12. Tờ trình thông qua quy chế quản trị công ty

        - Dự thảo quy chế quản trị

Bài viết liên quan