Tin tức cổ đông  /  [Thông báo]Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu về việc hủy bỏ một phần phương án phát hành cổ phiếu

Nghị quyết

Biên bản kiểm phiếu

Bài viết liên quan