Tin tức cổ đông  /  [Đại hội cổ đông][Năm 2013]Biên bản họp và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Download tại đây:

Biên bản họp

Nghị quyết

Bài viết liên quan