Tin tức cổ đông  /  [Báo cáo tài chính][Năm 2013]Năm 2013

Quý 1

Quý 1 hợp nhất

Quý 2


6 tháng đầu năm

Hợp nhất 6 tháng đầu năm

Quý 3

Quý 3 hợp nhất

Quý 4

Quý 4 hợp nhất

Cả năm

Hợp nhất cả năm

Bài viết liên quan