Tin tức cổ đông  /  [Báo cáo tài chính][Năm 2011]Năm 2011

Quý 1

Quý 1 hợp nhất

Quý 2

Quý 2 hợp nhất


Hợp nhất 6 tháng quý 2

Quý 3

Hợp nhất quý 3

Quý 4

Quý 4 hợp nhất

Bài viết liên quan