Sản phẩm - Dịch vụ  /  [Nhà ở]Sao Mai Tịnh Biên

Địa điểm đầu tư: huyện Tịnh Biên, An Giang

Quy mô đầu tư:                                                                            

Vốn (tỷ đồng): 99,25

Diện tích (ha): 23,93

Số lượng sản phẩm (nền): 1.161 nền, TM DV

Tổng doanh thu dự kiến toàn bộ dự án bán nền chưa bán nhà xây sẵn (tỷ đồng): 295

Tiến độ thực hiện: Đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất toàn dự án và đang bán nền.

                                                       

Bài viết liên quan