Năm 2011

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất kiếm toán năm 2011

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV năm 2011

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Giải trình kết quả kinh doanh quý IV năm 2011

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2011

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất quý III năm 2011

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Giải trình kết quả kinh doanh quý III năm 2011

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2011

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây