Năm 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2010

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2010

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính của công ty mẹ quý IV năm 2010

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2010

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2010

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2010

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2010

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2010

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

Ngày đăng: 18/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây