Năm 2009

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009

Ngày đăng: 18/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009 của công ty mẹ

Ngày đăng: 18/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2009

Ngày đăng: 18/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo tài chính quý III của công ty mẹ năm 2009

Ngày đăng: 18/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây