Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2015

Ngày đăng: 20/04/2016

Báo cáo thường niên năm 2014

Ngày đăng: 21/04/2015

Báo cáo thường niên năm 2013

Ngày đăng: 10/04/2014

Báo cáo thường niên năm 2012

Ngày đăng: 24/04/2013

Báo cáo thường niên 2011

Ngày đăng: 19/09/2012

Báo cáo thường niên năm 2010

Ngày đăng: 21/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây

Báo cáo thường niên năm 2009

Ngày đăng: 18/05/2012

Quý cổ đông có thể download tại đây