Sao Mai Group - Tập đoàn Sao Mai - Công ty Cổ Phần Nhựt Hồng

Công ty trong Tập đoàn

Liên hệ văn phòng Tập đoàn  /  Công ty Cổ Phần Nhựt Hồng

Công ty Cổ Phần Nhựt Hồng

Địa chỉ: số 177C, đường Cách mạng tháng 8, Phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0613. 876967     Fax: 0613.784918