Sao Mai Group - Tập đoàn Sao Mai - Công ty TNHH Dũng Thịnh Phát

Công ty trong Tập đoàn

Liên hệ văn phòng Tập đoàn  /  Công ty TNHH Dũng Thịnh Phát

Công ty TNHH Dũng Thịnh Phát.

Địa chỉ: số 9, Nguyễn Kim, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại/Fax: 0839 571 243.